St. Mary's Cathedral - Tokyo
St. Mary's Cathedral – Tokyo, Japan